Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1. Strona https://invocall.com/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://invocall.com/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://invocall.com/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://invocall.com/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. DEFINICJE
 • 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://invocall.com/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony. 3. USŁUGODAWCA – firma Invo System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000858377, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010996051, REGON 386944644, adres poczty elektronicznej: info@invocall.com 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: - korzystanie z Formularza Kontaktowego, 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: - umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: - komputer z dostępem do Internetu, - dostęp do poczty elektronicznej, - przeglądarka internetowa, - włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@invocall.com - W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. - Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. - Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://invocall.com/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://invocall.com/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://invocall.com/, bez zgody Usługodawcy. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://invocall.com/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Warszawa, dnia 01.10.2019